HomeCondiții de utilizare a platformei FinLight pe parcursul perioadei-promo

Condiții de utilizare a platformei FinLight pe parcursul perioadei-promo

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI FINLIGHT PE DURATA PERIOADEI-PROMO

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI FINLIGHT PE DURATA PERIOADEI-PROMO

Versiune din data de 10.03.2021

Mai jos veți găsi condițiile de utilizare a Platformei FinLight pe Perioada-Promo (“Condițiile Promo”) prin intermediul Siteului deținut și administrat de către FinLight care, împreună cu prevederile relevante ale Condițiilor Generale de utilizare a Platformei FinLight.ro (“Condițiile Generale” disponibile la pe Site), reprezintă contractul-cadru între FinLight și orice Reprezentant/Client, și cu care trebuie să fiți de acord, fără rezerve, înainte de înregistrarea unui cont de Client și înainte de a beneficia de orice Serviciu. Astfel, bifarea căsuței „ACCEPT Condițiile Promo„, reprezintă o acceptare din partea Clientului a acestor Condiții Promo și a Condițiilor Generale, conform art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, și în același timp reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, având valoarea unei semnături olografe. În absența aceste acceptări, FinLight nu va permite accesul la Platformă și la Servicii.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții Promo și Condițiile Generale pentru a vă asigura că acționați în cunoștință de cauză atunci când utilizați Siteul.

1 DEFINIȚII

Atunci când sunt folosiți cu majusculă în aceste Condiții Promo, termenii de mai jos vor avea sensurile prevăzute în Condițiile Generale. Pentru evitarea dubiilor:

Client – persoana juridică legal organizată și funcționând conform legii române care, prin intermediul unui Reprezentant, achiziționează și/sau beneficiază de un Serviciu.

FinLight – este denumirea comercială a societății FinLight Project S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legii române, având sediul social în Craiova, Bd. Dacia, nr. 36, cod poștal 700301, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J16/3173/2019, CIF RO42040868, telefon: +40 741 170 178, e-mail: office@finlight.ro.

Platforma – platforma software, accesibilă prin intermediul Siteului, deținută și operată de FinLight, prin intermediul căreia sunt puse la dispoziție Serviciile.

Perioada-Promo – acea perioadă care nu poate depăși 90 de zile, sau orice altă periodă agreată de FinLight și notifcată Clientului prin intermediul adresei de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin, începând cu data la care se creează un cont de Client pentru acel Client, pe durata căreia Clientul beneficiază de acces la Platformă și de Servicii în mod gratuit, în conformitate cu aceste Condiții Promo.

Reprezentant Admin – persoana fizică desemnată și acționând ca reprezentant legal sau convențional principal al unui Client pentru crearea contului de Client, precum și pentru accesarea și utilizarea Platformei în numele Clientului.

Reprezentant – persoana fizică desemnată și acționând ca reprezentant convențional al unui Client, pe baza mandatului acordat de Reprezentantul Admin, pentru accesarea și utilizarea Platformei în numele Clientului. Cu excepția cazului în care se specifică expres altfel, orice referire la un Reprezentant va fi considerată a include și o referire la Reprezentantul Admin.

Serviciu – orice serviciu de raportare, analiză, evaluare și monitorizare financiară online care poate fi oferit de FinLight prin intermediul Platformei, sub forma unui abonament lunar, așa cum sunt acestea descrise în secțiunea “Prețuri și servicii” de pe Site, precum și orice serviciu accesoriu de asistență tehnică și suport în legătură cu utilizarea Platformei.

Site – domeniul www.finlight.ro, împreună cu toate paginile și sub-paginile acestuia, publice sau private, fără a include orice site al unui terț care face sau către care se fac trimiteri de pe acest Site, indiferent dacă acestea pot fi utilizate sau nu în legătură cu Serviciile.

2 UTILIZAREA PLATFORMEI PE PERIOADA-PROMO

FinLight poate acorda oricărui Client selectat de FinLight, la discreția sa, la recomandarea ori cu participarea oricărui partener al FinLight (“Partenerul”), posibilitatea de a beneficia în mod gratuit de unul sau mai multe Servicii, la alegerea exclusivă a FinLight, pe Perioada-Promo.

Un Client poate beneficia de Servicii pe durata Perioadei-Promo numai dacă primește un e-mail personalizat din partea FinLight sau a Partenerului, cuprinzând invitația de acces promo la Platformă. Crearea contului de Client reprezintă acceptul Clientului pentru furnizarea Serviciilor alese de FinLight, pe durata Perioadei-Promo, conform acestor Condiții Promo, completate cu prevederile relevante ale Condițiilor Generale, conform Secțiunii 3 de mai jos.

În legătură cu prestarea Serviciilor relevante pe Perioada-Promo, Clientul este de acord și confirmă că:

 1. după prima introducere a informațiilor relevante în Platformă, cel puțin lunar și apoi la finalul Perioadei-Promo, Clientul, prin Reprezentantul Admin, va participa la întâlniri/discuții telefonice/prin mijloace electronice de comunicare cu privire la utilizarea Platformei, la Servicii și rezultatele acestora cu FinLight;
 2. autorizează FinLight să colecteze și să prelucreze orice informații cu privire la utilizarea de către Client a Platformei și a Serviciilor și să dezvăluie aceste informații, pe baze individuale sau agregate cu cele ale altor clienți ai FinLight cu orice terță parte, inclusiv orice Partener, oricând FinLight va considera de cuviință; și
 3. cel târziu la data încheierii Perioadei-Promo, va completa chestionarul cu privire la utilizarea de către Client a Platformei și a Serviciilor pus la dispoziție de FinLight sau de orice partener al acestuia prin mijloace electronice, și autorizează FinLight să colecteze și să prelucreze răspunsurile Clientului la acest chestionar, precum și să le dezvăluie oricărui Partener, pe baze individuale sau agregate cu cele ale altor clienți ai FinLight.

FinLight nu va fi în niciun fel responsabil față de Client și/sau față de orice Partener în legătură cu informațiile colectare, prelucrate și dezvăluite în legătură cu Perioada-Promo, conform celor de mai sus, și nu va fi în niciun fel implicat sau responsabil pentru sau în legătură cu orice relație contractuală sau de orice alt fel între Client și orice Partener, indiferent de momentul inițierii sau încetării acesteia. Clientul și Partenerul sunt singurii responsabili pentru luarea oricăror decizii de colaborare între ei, indiferent de dezvăluirea oricăror informații menționate mai sus.

După expirarea Perioadei-Promo, Clientul poate să opteze pentru încheierea unui Abonament, conform Condițiilor Generale. În cazul în care nu se mai dorește continuarea Serviciilor, accesul Clientului pe Platformă va fi întrerupt definitiv la data expirării Perioadei-Promo.

FinLight își rezervă dreptul de a șterge contul de Client și orice date sau informații încărcate în Platformă după 1 lună de la expirarea Perioadei-Promo, în cazul în care Clientul nu a transmis o Comandă, în conformitate cu prevederile relevante ale Condițiilor Generale, cel târziu la data expirării Perioadei-Promo.

3 APLICABILITATEA CONDIȚIILOR GENERALE

În relația dintre FinLight și Client/Reprezentant, după caz, pe întreaga durată a Perioadei-Promo, vor fi aplicabile următoarele prevederi ale Condițiilor Generale:

 • Secțiunea 1 (Definiții);
 • Sub-secțiunile 2.1 și 2.2 din Secțiunea 2 (Utilizarea Siteului și a Platformei);
 • Secțiunea 3 (Drepturile și obligațiile Părților);
 • Secțiunea 4 (Oferte și campanii promoționale. Comunicări comerciale);
 • Secțiunea 5 (Limitarea răspunderii);
 • Secțiunea 6 (Drepturi de proprietate intelectuală);
 • Secțiunea 7 (Confidențialitate);
 • Secțiunea 8 (Prevederi generale).

Pentru evitarea dubiilor, nicio prevedere a Condițiilor Generale referitoare la prețuri și plăți nu va fi aplicabilă pe durata Perioadei-Promo (cu excepția cazului în care Clientul transmite o Comandă, în sensul Condițiilor Generale, oricând înainte de expirarea Perioadei-Promo).

4 Legea aplicabilă. Soluționarea conflictelor

Aceste Condiții Promo sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

Orice neînțelegere sau dispută de orice natură între FinLight și Client/Reprezentant, în legătură cu aceste Condiții Promo, va fi soluționată amiabil. În cazul în care nu reușim să ajungem la un acord în această privință în termen de 15 de zile de la survenirea unei asemenea neînțelegeri sau dispute, aceasta va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente de la sediul FinLight.

În oricare dintre cazurile de mai sus, relația contractuală dintre FinLight și Client/Reprezentant va fi guvernată de Condițiile Promo, care se completează cu prevederile relevante ale Condițiilor Generale în vigoare la data creării contului de Client (în limitele prevăzute în Secțiunea 3 de mai sus).

Pentru orice detalii sau clarificări referitoare la conținutul sau aplicabilitatea acestor Condiții Promo, ne puteți contacta prin intermediul formularului dedicat de contact disponibil pe Site sau prin e-mail transmis la adresa de e-mail office@finlight.ro.