HomeCondiții generale de utilizare a platformei FinLight

Condiții generale de utilizare a platformei FinLight

Condiții generale de utilizare a platformei FinLight

CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A PLATFORMEI FINLIGHT

Versiune din data de 10.03.2021

 

Mai jos veți găsi condițiile generale de utilizare a Platformei FinLight (în continuare, “Condițiile Generale”) prin intermediul Siteului deținut și administrat de către FinLight, care reprezintă contractul-cadru între FinLight și orice Utilizator/Reprezentant/Client și cu care trebuie să fiți de acord, fără rezerve, înainte de înregistrarea unui cont de Client și înainte de a beneficia de orice Serviciu oferit de FinLight. Astfel, bifarea căsuței „ACCEPT Condițiile generale de utilizare a Platformei FinLight„, reprezintă o acceptare din partea Clientului a acestor Condiții Generale, conform art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, și în același timp reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, având valoarea unei semnături olografe. În absența aceste acceptări, FinLight nu va permite accesul la Platformă și la Servicii.

Indiferent că acționați ca Utilizator sau Reprezentant, vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții Generale pentru a vă asigura că acționați în cunoștință de cauză atunci când utilizați Siteul și pentru a evita orice riscuri pe care le-ați putea aprecia ca având orice fel de impact din perspectiva informațiilor puse la dispoziția FinLight prin interacțiunea dumneavoastră cu Siteul. Prin utilizarea Siteului exclusiv ca Utilizator, confirmați că ați citit, ați înțeles, sunteți de acord și vă obligați să respectați aceste Condiții Generale, în ceea ce privește vizitarea Siteului, cu toate efectele acestui acord. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții Generale sau orice prevederi ale acestora, singurul remediu este încetarea utilizării Siteului, Platformei și/sau Serviciilor.

FinLight își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza structura, conținutul și interfața oricărei pagini a Siteului, inclusiv aceste Condiții Generale, în orice moment și la orice interval de timp, la discreția sa, conform prevederilor acestor Condiții Generale, având inclusiv dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate orice funcționalitate a acestui Site.

1         DEFINIȚII

Atunci când sunt folosiți cu majusculă în aceste Condiții Generale, termenii de mai jos vor avea următoarele sensuri:

Abonament – contractul încheiat prin mijloace electronice între FinLight și Client, conform acestor Condiții Generale, în baza căruia Clientul dobândește acces la Platformă și beneficiază de unul sau mai multe Servicii selectate prin Comandă, contra prețului relevant.

Client – persoana juridică legal organizată și funcționând conform legii române care, prin intermediul unui Reprezentant, achiziționează și beneficiază de un Serviciu.

Comandă – documentul electronic prin care Clientul transmite FinLight, prin intermediul e-mailului dedicat, oferta sa fermă pentru a achiziționa și beneficia de un Abonament în legătură cu unul sau mai multe Servicii, conform opțiunii discreționare a Clientului exercitate prin intermediul corespondenței purtate prin e-mail între FinLight și Client.

Comunicări comerciale – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, Serviciile, imaginea, numele ori denumirea FinLight, respectiv orice informații cu privire la Servicii, servicii similare sau complementare Serviciilor, informații cu privire la promoții oferite de FinLight.

FinLight – este denumirea comercială a societății FinLight Project S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legii române, având sediul social în Craiova, Bd. Dacia, nr 36, cod poștal 700301, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J16/3173/2019, CIF RO42040868, telefon: +40 741 170 178, e-mail: office@finlight.ro.

Platforma – platforma software, accesibilă prin intermediul Siteului, deținută și operată de FinLight, prin intermediul căreia sunt puse la dispoziție Serviciile.

Reprezentant Admin – persoana fizică desemnată și acționând ca reprezentant legal sau convențional principal al unui Client pentru crearea contului de Client, precum și pentru accesarea și utilizarea Platformei în numele Clientului.

Reprezentant – persoana fizică desemnată și acționând ca reprezentant convențional al unui Client, pe baza mandatului acordat de Reprezentantul Admin, pentru accesarea și utilizarea Platformei în numele Clientului. Cu excepția cazului în care se specifică expres altfel, orice referire la un Reprezentant va fi considerată a include și o referire la Reprezentantul Admin.

Serviciu – orice serviciu de raportare, analiză, evaluare și monitorizare financiară online care poate fi oferit de FinLight prin intermediul Platformei, sub forma unui abonament lunar, așa cum sunt acestea descrise în secțiunea “Prețuri și servicii” de pe Site, precum și orice serviciu accesoriu de asistență tehnică și suport în legătură cu utilizarea Platformei.

Site – domeniul www.finlight.ro, împreună cu toate paginile și sub-paginile acestuia, publice sau private, fără a include orice site al unui terț care face sau către care se fac trimiteri de pe acest Site, indiferent dacă acestea pot fi utilizate sau nu în legătură cu Serviciile.

Utilizator – persoana fizică, alta decât un Reprezentant, care vizitează sau utilizează în orice mod Siteul, fără a crea și/sau utiliza un cont de Client.

2        UTILIZAREA SITEULUI ȘI A PLATFORMEI

2.1      Accesul la Site, accesul la Platformă. Limitarea accesului

Un Utilizator poate accesa Siteul numai dacă este o persoană fizică în vârstă de peste 18 ani împliniți; în plus, un Reprezentant poate accesa și utiliza Platforma în beneficiul unui Client dacă este și desemnat și autorizat corespunzător să acționeze în calitate de Reprezentant al acelui Client.

Accesul pe Platformă este permis numai după crearea unui cont de Client pe Site, care va permite exclusiv accesul la Platformă al Reprezentantului Admin. Reprezentantul Admin va putea crea unul sau mai multe conturi de Reprezentant, acordând în numele Clientului fiecăruia dintre acești Reprezentanți dreptul de a accesa și utiliza contul de Client, în limita drepturilor de acces și utilizare acordate de Reprezentantul Admin.. Clientul declară că toate informațiile furnizate conform celor de mai sus sunt corecte, complete și actuale, și are obligația de a actualiza aceste informații în mod prompt, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la survenirea oricărei modificări, prin notificare transmisă către FinLight prin e-mail.

În măsura în care oricare dintre aceste informații reprezintă, conform legii, date cu caracter personal, Clientul confirmă în mod expres faptul că deține și pune la dispoziția FinLight în mod legal orice asemenea date cu caracter personal, exclusiv în legătură cu crearea și utilizarea contului de Client pe Platformă, și își asumă întreaga răspundere în legătură cu prelucrarea acestor date.

Accesul la Platformă se realizează prin intermediul Siteului, prin pagini securizate, folosind sistemul de criptare SSL și fiind marcate cu textul “htpps://” și cu simbolul unui lacăt, poziționat în stânga câmpului de adresă a Siteului. În cazul în care se observă lipsa acestor simboluri, FinLight recomandă oricărui Reprezentant să părăsească imediat Platforma și Siteul și să notifice FinLight imediat cu privire la această situație. FinLight nu va fi responsabil în niciun fel pentru nerespectarea de către Client/Reprezentant a acestor recomandări.

Un Client are dreptul de a crea un singur cont de Client. FinLight poate refuza cererea de înregistrare a unui cont de Client sau poate suspenda, bloca sau anula accesul pe Platformă, temporar sau definitiv, dacă va constata că au fost furnizate informații incorecte, incomplete sau neactuale, inclusiv metoda de plată, sau dacă Siteul este folosit de orice Reprezentant într-un mod neconform cu uzanțele normale, inclusiv prin partajarea cu alte persoane a accesului la contul de Client, sau dacă FinLight primește o notificare privind existența unor servicii aparent nelegale ale Clientului.

Prin crearea contului de Client, Clientul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia, inclusiv păstrarea securității și confidențialității privind numele de utilizator și parola aferente contului de Client. FinLight nu este responsabil pentru nicio situație survenită în urma nerespectării obligațiilor Clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei relevante și nici în cazul imposibilității Clientului de a accesa adresa de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin.

FinLight își rezervă dreptul de a suspenda sau restricționa utilizarea Siteului și/sau a Platformei, indiferent de motive, și nu vom fi responsabili în nicio situație pentru orice astfel de suspendare sau restricționare a utilizării.

Orice acces neautorizat la Platformă, prin Site sau în orice alt mod, sau accesul la un cont de Client al altor persoane în afara oricărui Reprezentant poate fi calificat drept infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

2.2      Serviciile

Serviciile disponibile prin intermediul Siteului sunt destinate exclusiv folosinței Clientului și nu pot fi revândute sau puse la dispoziția oricărui terț.

FinLight își rezervă dreptul de a implementa noi Servicii prin intermediul Siteului, care vor putea fi oferite Clientului gratuit sau contra cost, la discreția FinLight. În măsura în care FinLight dezvoltă noi Servicii sau noi facilități ale Platformei, Clientul va putea beneficia de orice asemenea noi Servicii sau facilități imediat ce acestea devin disponibile prin intermediul Platformei, cu suportarea prețului Abonamentului relevant, conform Secțiunii 2.5 de mai jos.

FinLight își rezervă dreptul de a retrage sau modifica în orice moment Serviciile sau orice caracteristici ale acestora, precum și de a suspenda sau anula posibilitatea de achiziționare a unuia sau mai multor Servicii la un moment dat, pentru unul sau mai mulți Clienți, fără notificare prealabilă și fără a-și asuma vreo responsabilitate față de Client pentru aceste acțiuni.

Orice erori identificate de Client în legătură cu un Serviciu sau cu informațiile introduse în Platformă în legătură cu prestarea unui Serviciu pot fi corectate oricând, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@finlight.ro.

2.3      Comanda. Încheierea Abonamentului

Reprezentantul Admin poate efectua o Comandă prin transmiterea unui e-mail către FinLight cu privire la selectarea Serviciului solicitat. Comanda reprezintă o ofertă fermă de cumpărare din partea Clientului, în sensul art. 9 din Legea nr. 356/2002 privind comerțul electronic, cu privire la unul sau mai multe Servicii selectat(e) de către Reprezentantul Admin, contra prețului agreat cu FinLight.

Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul declară că are capacitate deplină pentru încheierea Abonamentului, în conformitate cu aceste Condiții Generale, și că Reprezentantul Admin este autorizat în mod corespunzător pentru încheierea Abonamentului în numele și pe seama Clientului.

După transmiterea unei Comenzi, Reprezentantul Admin va primi un e-mail de confirmare a primirii Comenzii. Acest e-mail nu va avea valoarea unei acceptări din partea FinLight a ofertei de contractare a Clientului, efectuată prin transmiterea Comenzii.

FinLight își rezervă dreptul de a contacta Reprezentantul Admin, prin orice mijloace de comunicare disponibile/agreate prin intermediul Platformei, pentru a obține confirmarea Reprezentantului Admin privind transmiterea Comenzii și datele de identificare ale Clientului. Refuzul acestei confirmări dă dreptul FinLight de a suspenda sau anula confirmarea Comenzii.

În sensul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 356/2002 privind comerțul electronic, Abonamentul între FinLight și Client cu privire la prestarea Serviciilor selectate prin Comandă, în conformitate cu aceste Condiții Generale, se va considera valabil încheiat atunci când confirmarea Comenzii și prima factură aferentă Abonamentului sunt transmise de FinLight și ajung la Client, prin intermediul adresei de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin.

Orice Comandă și orice Abonament vor fi supuse condițiilor legale privind raporturile dintre profesioniști.

2.4      Prețul Serviciilor

Clientul se obligă să achite FinLight prețul aferent Serviciilor care fac obiectul Abonamentului, așa cum acesta a fost agreat de Client și FinLight la momentul plasării Comenzii respective, la care se va aplica TVA, conform legii. Prețul va fi calculat și exprimat în Euro și va fi achitat în RON, la cursul de schimb prevăzut pe factură.

FinLight își rezervă dreptul de a modifica prețurile aferente Serviciilor în orice moment, cu notificarea prealabilă a Clientului, cu 30 de zile anterior intrării în vigoare a modificărilor propuse, prin transmiterea unei notificări prin e-mail, la adresa de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin. Accesarea Serviciilor de către Client după expirarea termenului de 30 de zile va reprezenta acordul expres al Clientului cu privire la modificarea prețurilor relevante.

FinLight își rezervă dreptul de a oferi Clientului, prin intermediul Platformei, reduceri personalizate cu privire la prețul Serviciilor selectate, aplicabile exclusiv pe perioadele de timp specificate de FinLight, la discreția sa.

Orice costuri în legătură cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu orice Comandă, Abonament sau orice fel de utilizare a Serviciilor, inclusiv conectarea la Internet și orice servicii comunicații electronice, vor fi suportate exclusiv de către Client/Reprezentant.

2.5      Facturarea. Plata. Modalitatea de plată

Facturarea prețului Serviciilor se face în lei, pe baza informațiilor privind Comanda și/sau a informațiilor de facturare furnizate de Reprezentantul Admin în contul de Client. FinLight nu poate fi ținut responsabil pentru corectitudinea acestor informații sau pentru imposibilitatea deducerii unor cheltuieli determinată de erori în furnizarea acestor informații.

FinLight va emite facturi pentru Serviciile prestate lunar, în format electronic, și le va transmite Clientului prin intermediul adresei de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin și/sau prin orice alte mijloace de comunicare agreate de Părți.

Clientul va achita facturile emise de FinLight în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea fiecărei facturi, iar simpla ajungere la scadență a oricărei facturi va reprezenta punere în întârziere a Clientului, nefiind necesară nicio notificare din partea FinLight în acest sens.

FinLight și/sau procesatorul său de plăți nu percep niciun comision de la Client pentru efectuarea plății Serviciilor, indiferent de mijlocul de plată utilizat.

În cazul plăților online, procesarea datelor de card se realizează în mod exclusiv prin intermediul furnizorului de servicii de plată, iar FinLight nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul Clientului. În acest caz, FinLight nu va putea fi ținut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, dar fără a se limita la comisioane de schimb valutar aplicate de către banca emitentă a cardului bancar, dacă acesta este atașat unui cont bancar denominat altă valută.

Clientul își va putea da acordul expres pentru debitarea directă de către FinLight, din contul bancar indicat la crearea contului de Client prin intermediul Platformei, a sumelor datorate de Client în legătură cu un Abonament.

În cazul oricărei întârzieri la plată (e.g. în urma anulării sau expirării unei operațiuni de debitare directă sau a insuficienței fondurilor în contul bancar specificat), FinLight va notifica Clientul în scris, prin intermediul adresei de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin, și/sau prin orice alte mijloace de comunicare agreate de Părți, oferind un termen de 48 de ore pentru remedierea neexecutării. În cazul în care Clientul nu achită întreaga sumă datorată după primirea notificării menționate, FinLight va avea dreptul de a suspenda în mod automat Abonamentul și utilizarea Serviciilor. Abonamentul va fi reactivat automat în urma efectuării plății sumei datorate.

2.6      Durata Abonamentului

Abonamentul se încheie pe o perioadă nedeterminată, începând de la data creării contului de Client al Clientului, dar Clientul va avea acces la Servicii doar cu condiția efectuării plății aferente Abonamentului selectat, iar obligațiile părților în legătură cu acel Abonament intră în vigoare de la această dată.

Clientul poate anula un Abonament oricând până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la o Comanda pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către FinLight, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@finlight.ro.

2.7      Încetarea Abonamentului

Abonamentul poate înceta cu efect imediat în urma notificării transmise de către oricare Parte, dacă:

 1. cealaltă Parte își încalcă obligațiile asumate în baza acestor Condiții Generale sau, în mod suplimentar, a oricărui Abonament, și nu remediază încălcarea în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, caz în care rezilierea Abonamentului operează de plin drept, fără alte formalități și fără intervenția instanței, la expirarea termenului menționat mai sus;
 2. sumele datorate de către Client nu sunt achitate integral prin debitarea directă a contului bancar al Clientului pentru plata sumelor datorate FinLight;
 3. executarea Abonamentului poate contraveni unei obligații legale a oricăreia dintre Părți;
 4. oricare dintre Părți notifică denunțarea unilaterală a Abonamentului, cu un preaviz de 30 de zile, cu excepția cazului în care Părțile au agreat o perioadă minimă a Abonamentului prin intermediul Comenzii (caz în care Abonamentul va înceta cel mai devreme la expirarea acelei perioade); sau
 5. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a uneia dintre Părți.

În orice moment pe durata unui Abonament, FinLight își rezervă dreptul de a refuza prestarea a unuia sau mai multor Servicii care fac obiectul acelui Abonament, printr-o notificare adresată Reprezentantului Admin, fără a exista obligații între Părți și fără ca o Parte să poată pretinde daune, în oricare dintre următoarele situații:

 • orice tranzacție de plată online în legătură cu acel Abonament eșuează sau este invalidată;
 • banca emitentă a cardului Clientului refuză executarea oricărei tranzacții de plată online în legătură cu acel Abonament;
 • FinLight constată furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client în legătură cu acel Abonament;
 • în opinia justificată a FinLight, activitatea Clientului poate produce daune Siteului sau Platformei;
 • Client utilizează Siteul/Platforma într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau exercitarea drepturilor acestuia în mod abuziv, cauzând prejudicii FinLight;
 • alte motive justificate.

Obligațiile neexecutate până la data oricărei încetări a Abonamentului conform acestei Secțiuni 2.8 vor fi executate în mod corespunzător până la momentul încetării Abonamentului conform celor de mai sus. Niciun Reprezentant nu va mai avea acces pe Platformă de la momentul încetării Abonamentului.

FinLight își rezervă dreptul de a șterge contul de Client și orice date sau informații încărcate în Platformă după 1 lună de la încetarea Abonamentului.

3        DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1      Drepturile și obligațiile Clientului

Clientul confirmă că:

 1. înțelege Serviciile, a efectuat selecția acestora prin Platformă în deplină cunoștință de cauză, și își asumă integral rezultatele acestora, care sunt adecvate cerințelor și necesităților sale;
 2. va folosi Serviciile, Platforma și Siteul în deplină conformitate cu prevederile legale aplicabile și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară, și este unicul responsabil pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane în legătură cu utilizarea Serviciilor, a Platformei sau a Siteului;
 3. înțelege și este de acord cu aceste Condiții Generale, prin bifarea căsuței „ACCEPT Condițiile generale de utilizare a Platformei FinLight„.

Clientul va fi exclusiv responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său de Client, inclusiv pentru informațiile pe care orice Reprezentant le introduce în Platformă pentru prestarea Serviciilor, acesta fiind singurul mod de prestare a Serviciilor conform Abonamentului, pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea și legalitatea rezultatelor Serviciilor și a oricăror documente emise de Client pe baza informațiilor obținute pe baza rezultatelor Serviciilor, precum și pentru momentul pe care îl selectează pentru asemenea operațiune și pentru obținerea rezultatelor prin intermediul Platformei. FinLight nu își asumă nicio verificare a informațiilor astfel introduse de Reprezentant și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la caracterul complet, corect, actual și real al informațiilor utilizate de Reprezentant/Client în cadrul Platformei, și nici cu privire la orice documente emise de Client pe baza informațiilor obținute pe baza rezultatelor Serviciilor și modul în care orice asemenea documente pot fi folosite de către Client.

Clientul și orice Reprezentant se obligă să folosească Platforma și Serviciile conform legii, să nu utilizeze Platforma, Serviciile și rezultatele acestora altfel decât în propriile scopuri comerciale și să nu acorde niciunui terț drepturi în legătură cu Platforma sau cu Serviciile. Clientul este exclusiv responsabil pentru Reprezentanții săi cărora le încredințează accesul pe Platformă și pentru orice încălcări de către acești Reprezentanți ale acestor Condiții Generale sau ale oricăror prevederi legale. FinLight își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator al Clientului și/sau de a bloca accesul la acesta dacă este informat în orice mod de existența unor servicii cu o aparență nelegală realizate de către Clientului sau orice reprezentanți ai acestuia.

3.2      Drepturile și obligațiile FinLight

FinLight depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul Clientului, prin orice Reprezentant, pe Platformă și la Serviciile selectate de acesta, conform cu Abonamentul și cu prevederile legale aplicabile, după caz, indiferent de orice progres tehnologic, dar nu poate garanta disponibilitatea permanentă și perpetuă a Platformei. Deoarece Serviciile sunt oferite online, exclusiv prin intermediul Platformei, depinzând de accesul la Internet și de posibile limitări tehnice și de sistem, obligațiile FinLight cu privire la disponibilitatea Serviciilor și cu privire la protejarea informațiilor introduse de Client în Platformă sunt exclusiv obligații de diligență. Deși FinLight depune eforturi pentru a oferi permanent accesul la Serviciile oferite și pentru protejarea informațiilor încărcate în Platformă de accesul neautorizat al terților, FinLight nu poate garanta disponibilitatea Serviciilor și securitatea integrală a acestor informații, iar Clientul își asumă riscul în legătură cu orice transmitere de informații prin Internet și orice introducere a acestor informații în Platformă.

Serviciile nu implică monitorizarea, exercitarea vreunui control sau efectuarea vreunei analize cu privire la informațiile introduse de Client în Platformă din perspectiva conformității acestora cu prevederile legale aplicabile și/sau al oportunității față de interesele legitime ale Clientului, iar Clientul nu va putea invoca în nicio situație aceste aspecte pentru atragerea răspunderii FinLight în legătură cu aceste Condiții Generale sau orice Abonament. În nicio situație FinLight nu oferă servicii profesionale de contabilitate sau consultanță financiar-contabilă sau în legătură cu emiterea oricăror documente financiar-contabile de către Client.

Oricând pe durata unui Abonament, FinLight poate modifica Serviciile, inclusiv disponibilitatea acestora, în orice mod pe care îl consideră necesar. FinLight va informa Clientul prin intermediul Platformei sau prin e-mail cu privire la orice perioadă de mentenanță a acesteia.

În nicio circumstanță FinLight nu va fi responsabil pentru:

 1. actualizarea oricărui software în legătură cu Platforma sau cu Serviciile;
 2. pierderea parolelor de acces la contul de Client sau pentru activități ce pot compromite contul de Client;
 3. accesul Clientului la adresa de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin;
 4. actualizarea oricăror livrabile aferente Serviciilor prestate;
 5. orice prejudiciu care ar putea fi determinat de neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor Clientului;
 6. păstrarea sau arhivarea în vreun fel a rezultatelor Serviciilor puse la dispoziția Clientului; sau
 7. dependența Platformei și a Serviciilor de accesul Clientului la Internet, limitările tehnice și de sistem aferente acestuia.

4        OFERTE ȘI CAMPANII PROMOȚIONALE. COMUNICĂRI COMERCIALE

4.1      Oferte și campanii promoționale

FinLight, la discreția sa, poate oferi unul sau mai multe Servicii la prețuri reduse sau beneficiind de anumite bonificații, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

FinLight, la discreția sa, poate pune la dispoziție oferte și promoții speciale, personalizate, și ca urmare un Client se va putea bucura de asemenea oferte numai dacă a primit oferta specială respectivă.

FinLight, la discreția sa, poate determina regulamente specifice pentru campaniile pe care le organizează prin intermediul Siteului și/sau prin intermediul siteurilor partenerilor săi. Acestea vor fi aplicabile acelor Servicii care vor respecta integral prevederile din regulamentul specific al campaniei relevante, puse la dispoziție pe Site și/sau pe siteurile partenerilor respectivi, în perioada de valabilitate a campaniei. FinLight poate retrage orice asemenea campanie, oricând pe durata acesteia, la discreția sa. De asemenea, FinLight își rezervă dreptul de a modifica regulamentul specific al oricărei campanii, inclusiv pe durata acesteia, din motive justificate, conform legii.

Reducerile aferente unei anumite promoții nu pot fi cumulate sau utilizate concomitent cu orice alte oferte ale FinLight.

4.2      Comunicări comerciale

Prin completarea detaliilor de contact pe Site, Clientul confirmă că pune la dispoziția FinLight aceste informații în mod direct, cu ocazia sau în vederea efectuării unei Comenzi, și că înțelege și acceptă că FinLight poate utiliza aceste informații pentru a contacta Reprezentatul Admin al Clientului prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloace electronice de comunicare, prin punerea la dispoziția acestuia de Comunicări comerciale, în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale și al unei bune desfășurări a activității FinLight.

Reprezentatul poate renunța oricând la primirea de Comunicări comerciale accesând legătura electronică (link) relevantă inclusă în orice Comunicare comercială, acolo unde aceasta opțiune este tehnic posibilă, sau prin contactarea directă a FinLight, la datele de contact precizate în aceste Condiții Generale, fără nicio obligație a Reprezentantului față de FinLight în legătură cu renunțarea și fără plata oricăror despăgubiri.

Renunțarea la primirea Comunicărilor comerciale nu implică revocarea consimțământului dat de către Client cu privire la aceste Condiții Generale și produce efecte doar pentru viitor, ulterior comunicării renunțării.

FinLight nu se obligă în niciun fel să realizeze astfel de Comunicări comerciale și își rezervă dreptul de a selecționa Clienții destinatari ai Comunicărilor comerciale și de a elimina din baza sa de date orice Client, fără niciun fel de notificare a acestuia.

Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor de mai sus, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate disponibilă pe Site.

5        LIMITAREA RĂSPUNDERII

Răspunderea FinLight în baza acestor Condiții Generale nu este în niciun fel limitată cu privire la acele aspecte pentru care limitarea sau excluderea răspunderii ar fi contrară legii. În cazul încălcării de către FinLight a acestor Condiții Generale, acesta va putea fi ținut răspunzător exclusiv pentru pierderile directe și previzibile, în mod rezonabil, ale unei asemenea încălcări.

FinLight depune toate eforturile pentru a se asigura că Siteul este disponibil fără întreruperi și fără erori. Totuși, nu putem garanta aceste aspecte și, ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice întrerupere a utilizării Siteului și nu vom avea nicio obligație în baza acestor Condiții Generale și/au a oricărui Abonament, în cazul oricărei situații care face utilizarea Siteului imposibil sau excesiv de dificil de executat.

Clientul confirmă că accesează Platforma și utilizează Serviciile pe propria răspundere, și ca atare va fi integral responsabil pentru orice prejudicii, pagube, costuri sau cheltuieli directe sau indirecte suferite de acesta în urma sau în legătură cu Serviciile, și se obligă ca în nicio circumstanță să nu ridice pretenții cu privire la asemenea prejudicii, pagube, costuri sau cheltuieli directe sau indirecte, împotriva FinLight, angajaților, reprezentanților sau subcontractorilor acestuia. FinLight nu oferă nicio garanție cu privire la corectitudinea sau caracterul real și actual al informațiilor ori Serviciilor furnizate de Platformă.

Această Secțiune 5 exclude orice alte obligații și responsabilități ale FinLight în legătură cu aceste Condiții Generale, și în special, fără limitare, FinLight nu va putea fi ținut responsabil pentru nicio daună sau eroare directă sau indirectă, nicio creștere a costurilor, absența profitului sau apariția pierderilor, directe sau indirecte, contingente sau de alt fel, sau orice beneficiu nerealizat direct sau indirect de către Client, ori alte daune pecuniare sau de alt fel suferite de acesta din urmă ca urmare sau în legătură cu utilizarea Platformei sau a Serviciilor.

FinLight nu va fi responsabil pentru orice pierderi, prejudicii, pagube, costuri sau cheltuieli directe sau indirecte, inclusiv beneficiul nerealizat, care (i) nu sunt determinate de vreo încălcare din partea FinLight acestor Condiții Generale și/sau a oricărui Abonament aplicabil, sau (ii) nu erau previzibile nici pentru Client nici pentru FinLight la încheierea oricărui Abonament, sau (iii) au fost generate în orice mod de vreo acțiune sau inacțiune a Clientului sau oricărui Reprezentant al acestuia sau a oricărui terț în legătură cu aceste Condiții Generale și/sau cu Serviciile, inclusiv utilizarea necorespunzătoare a Platformei de către orice Reprezentant și/sau nerespectarea de către Client/Reprezentant a acestor Condiții Generale, iar Clientul va despăgubi integral FinLight pentru orice prejudiciu suferit de acesta din urmă ca urmare a unei astfel de cauze imputabile Clientului/Reprezentantului.

Nu vom fi responsabili pentru nicio inconsecvență, eroare (inclusiv eroare de redactare) sau omisiune de orice fel sau pentru efectele utilizării Siteului sau conținutului acestuia. Conținutul Siteului este publicat fără niciun fel de garanție din partea FinLight cu privire la caracterul complet sau corect (indiferent de data publicării sau în decursul timpului) sau de rezultatele obținute în legătură cu acesta și excluzând, în cea mai mare măsură permisă de lege, toate declarațiile, garanțiile sau condițiile în legătură cu Siteul.

Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de programe cu potențial caracter dăunător care pot fi instalate de terți pe Site, serverul pe care este găzduit sau e-mailurile transmise de către FinLight. Clientul și, după caz, orice Reprezentant sunt integral responsabili pentru utilizarea Siteului, inclusiv orice subscriere făcută prin acesta, fiind singuri răspunzători pentru orice prejudicii directe sau indirecte suferite de Client, de orice Reprezentant sau de terți prin sau ca urmare a utilizării Siteului sau a conținutului acestuia.

Răspunderea FinLight în legătură cu aceste Condiții Generale nu va depăși în nicio circumstanță prețul total al Serviciilor încasat de la Client pentru ultimele 3 luni calendaristice .

Prevederile legale care guvernează răspunderea furnizorilor de servicii față de consumatori nu vor fi aplicabile în ceea ce privește raporturile dintre FinLight și Clienți/Reprezentanți, iar toate limitările de răspundere prevăzute mai sus vor fi aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

FinLight nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de Serviciile în scopuri ilegale sau imorale.

Fără a afecta generalitatea celor de mai sus, FinLight nu va fi răspunzător în cazul în care Clientul ridică orice fel de pretenții în baza sau în legătură cu aceste Condiții Generale mai târziu de 1 lună de la data încetării oricărui Abonament.

6        DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

FinLight deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Platformă, Site și Servicii, inclusiv orice fel de software, script, orice logo, elemente de design, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, elemente de grafică web, drepturi de proiectare, mărci înregistrate, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, și nu acordă Clientului/Reprezentantului niciun drept de folosință a acestor drepturi de proprietate intelectuală, care sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de orice alte acte normative naționale sau internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială. Pentru evitarea neînțelegerilor, Clientul/Reprezentantul nu dobândește prin aceste Condiții Generale nicio licență, neexclusivă sau de alt fel, cu privire la orice drepturi de autor în legătură cu Platforma sau cu programele software aferente funcționării acesteia și efectuării Serviciilor, și nu va putea face nicio copie sau reproducere de niciun fel a Platformei sau a programelor menționate.

FinLight va putea pune la dispoziție Platforma și Serviciile oricăror alți beneficiari, fără a fi necesar niciun fel de acord din partea Clientului, și va putea dezvolta sau folosi pentru alți beneficiari orice idee, informație sau know-how generat în cursul utilizării Platformei sau prestării Serviciilor.

Niciun Client/Reprezentant/Utilizator nu are dreptul de a copia, reproduce, descărca, stoca, (re)distribui, publica, vinde, cesiona, transfera către terțe părți, modifica și/sau altfel altera, utiliza, conexa, expune sau include orice conținut al Siteului/al Platformei, inclusiv orice program software sau orice parte a acestuia, în orice alt context decât cel original intenționat de FinLight, de a include orice conținut obținut de pe Site/Platformă în afara acestora, de a îndepărta însemnele care indică drepturile de autor ale FinLight asupra conținutului acestora, ori de a participa în orice mod la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Siteului/Platformei, altfel decât cu acordul prealabil scris al FinLight și cu condiția de a nu prejudicia în vreun fel interesele FinLight.

Clientul declară și garantează că toate informațiile încărcate în Platformă nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală sau orice altfel de drept al vreunui terț, Clientul fiind singurul responsabil pentru orice pretenții sau prejudicii ridicate împotriva FinLight de către orice terț.

FinLight nu va putea fi ținut responsabil în niciun fel pentru orice prejudicii cauzate prin sau ca urmare a utilizării neautorizate a conținutului Siteului, cu încălcarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală și a regulilor menționate în cele de mai sus.

7        CONFIDENȚIALITATE

Fiecare dintre Părți se obligă să nu dezvăluie informațiile confidențiale primite din partea celeilalte Părți fără aprobarea prealabilă scrisă a acelei Părți, cu excepția cazului în care o asemenea dezvăluire este obligatorie conform legii sau când este solicitată în mod legal de către o autoritate publică competentă. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de Partea care le invocă a fi confidențiale.

FinLight poate dezvălui informații dobândite în legătură cu aceste Condiții Generale sau orice Servicii prestate în baza acestora către subcontractanții săi ori consultanții Clientului, cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate, precum și unor prestatori de servicii, cu acordul Clientului. FinLight își rezervă dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a Serviciilor prin intermediul Platformei și de a le face publice în mod agregat, în scopuri statistice sau de marketing, fără ca acordul vreunui Client să fie necesar în acest scop.

Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite în legătură cu aceste Condiții Generale sau orice Servicii prestate în baza acestora încetează după trei ani de la încetarea oricărui Abonament.

Nu vor fi considerate confidențiale acele informații care la data dezvăluirii erau în general disponibile publicului, au fost primite de o persoană care nu are niciun fel de obligații de confidențialitate în legătură cu acestea sau care erau deja cunoscute publicului sau Părții care primește aceste informații.

8        PREVEDERI GENERALE

8.1      Legalitate

Clientul se obligă să transmită FinLight orice informații ar putea fi solicitate de acesta din urmă cu privire la activitatea Clientului, beneficiarul real al activității acestuia, originea fondurilor folosite, precum și orice alte informații pe care Clientul le deține și pe care FinLight ar putea avea obligația să le dețină potrivit legii sau de care FinLight are nevoie pentru a determina volumul și natura utilizării Serviciilor de către Client sau pentru a presta Serviciile către acesta din urmă. FinLight va putea obține informațiile necesare pentru confirmarea celor de mai sus, din orice surse permise conform legii, pe cheltuiala Clientului. Dacă, în urma acestor verificări independente, există suspiciuni cu privire la activitatea Clientului, FinLight va putea înceta orice Abonament în vigoare, conform Secțiunii 2.8 de mai sus.

8.2      Prelucrarea datelor cu caracter personal

Deși nu intenționează acest lucru, FinLight, în calitate de operator al Siteului și al Platformei, poate colecta accidental de la Client/Reprezentant anumite informații pentru crearea contului de Client, care pot include (fără limitare) și anumite informații care ar putea fi calificate drept date cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele Reprezentantului, adresa de e-mail și numărul de telefon al Reprezentantului, informații privind utilizarea Platformei, incluzând tipul de Servicii, data si intervalul de utilizare a Platformei, modul de interacțiune a Reprezentantului cu Platforma, preferințele și setările în legătură cu Serviciile, dispozitivul prin care este accesată Platforma, sistemul de operare și versiunea acestuia, software, hardware, nume de fișiere și versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP), alte date cu caracter personal pe care Reprezentantul le oferă prin interacțiunea cu Siteul. Pentru detalii cu privire la regulile aferente acestor prelucrări, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate disponibilă pe Site.

De asemenea, Siteul poate utiliza fișiere tip cookie, precum și alte tehnologii având funcții similare care permit crearea și menținerea unei identificări unice și care pot implica anumite prelucrări ale datelor cu caracter personal ale Reprezentantului sau ale oricărui Utilizator. Pentru detalii cu privire la regulile aferente utilizării acestor fișiere tip cookie, vă rugăm consultați Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe Site.

Clientul confirmă că procesează datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar FinLight nu poate fi ținut în vreun fel responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane în legătură cu aceste prelucrări.

FinLight nu va dezvălui către terțe părți date cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing. FinLight poate folosi informațiile colectate în cadrul oricărei investigații/demers judiciar care are legătură cu utilizarea de către Client/Reprezentant a Platformei sau a Serviciilor, precum și în orice alte cazuri în care utilizarea acestora este permisă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

8.3      Notificări

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, toate notificările sau alte comunicări de orice fel între FinLight și Client se vor face în limba română sau în limba engleză, prin intermediul Platformei și/sau prin e-mail (la adresa de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin), ca mijloace de comunicare electronică, fiecare dintre acesta reprezentând un suport durabil cu privire la aceste comunicări în scris. Orice asemenea comunicări vor produce efecte de la data transmiterii înregistrată de Platformă. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, Clientul confirmă că poate primi, deschide, imprima sau descărca o copie a oricărei comunicări transmise conform celor de mai sus. În cazul în care această confirmare este retrasă, FinLight poate suspenda sau bloca accesul Clientului la contul de Client relevant sau la Platformă.

Orice modificare a datelor de contact ale oricăreia dintre Părți va fi opozabilă celeilalte Părți de la momentul actualizării acestora pe Platformă.

Această Secțiune 8.3 nu va fi aplicabilă cu privire la comunicarea oricărei pretenții, notificări, hotărâri sau alt document cu privire la sau în legătură cu orice proceduri, litigii sau acțiuni rezultând din sau în legătură cu acest aceste Condiții Generale, care vor fi comunicate în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (prin poștă sau prin curier autorizat), și vor fi considerate primite la data semnării confirmării de primire de către destinatar.

8.4      Nulitate parțială

Dacă orice prevedere a acestor Condiții Generale este sau devine ilegală, nulă, inaplicabilă sau nu poate fi pusă în executare în orice măsură, această situație nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, care vor continua să fie valabile și aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege. Prevederea considerată ilegală, nulă, inaplicabilă sau imposibil de pus în executare va fi înlocuită cu o altă prevedere legală și valabilă, care să respecte conținutul economic al prevederii inițiale, în cea mai mare măsură permisă de lege.

8.5      Integralitate

Aceste Condiții Generale constituie întreaga înțelegere și acordul Părților cu privire la prestarea Serviciilor de către FinLight, înlocuind orice discuții, înțelegeri sau acorduri anterioare cu privire la cele de mai sus.

8.6      Cesiune

FinLight va putea cesiona sau de a transfera în orice alt mod către terți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile sale născute în baza acestor Condiții Generale sau a oricărui Abonament încheiat în baza acestora, fără niciun fel de acord din partea Clientului/Reprezentantului. Niciun Client nu poate cesiona sau transfera în orice alt mod către terți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile sale în baza acestor Condiții Generale sau a oricărui Abonament încheiat în baza acestora, fără acordul prealabil în scris al FinLight.

8.7      Renunțări

Renunțarea de către oricare dintre Părți la oricare dintre drepturile sale, în tot sau în parte, va fi interpretată exclusiv ca o renunțare la acel drept și în măsura menționată, fără a se putea extinde la orice alt drept actual sau ulterior al Părții care renunță.

8.8      Forța majoră

FinLight și Clientul sunt exonerați de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în orice situație de forță majoră sau de caz fortuit, așa cum sunt acestea definite în Codul Civil român, pe toata durata existenței acesteia; prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința Părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea oricărui Abonament și care face imposibila executarea acestuia pentru oricare dintre părți, incluzând fără limitare evenimente precum: război, cutremur, inundații majore etc.

Cazul de forță majoră exonerează Părțile de răspundere, conform legii, cu condiția notificării în scris, în termen de 15 zile de la data apariției cazului de forță majoră, certificată de Camera de Comerț și Industrie a României.

În cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, oricare dintre Părți va putea notifica celeilalte Părți încetarea de drept a oricărui Abonament, fără plata de daune interese. Obligațiile scadente pana la data survenirii cazului de forță majoră vor rămâne scadente și vor trebui executate în termen de 30 zile de la data notificării acestei încetări a Abonamentului relevant.

8.9      Legea aplicabilă. Soluționarea conflictelor

Aceste Condiții Generale, precum și toate Abonamentele și obligațiile în baza acestora, sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

Orice neînțelegere sau dispută de orice natură între FinLight și Client/Reprezentant/Utilizator, în legătură cu aceste Condiții Generale, va fi soluționată amiabil. În cazul în care nu reușim să ajungem la un acord în această privință în termen de 15 de zile de la survenirea unei asemenea neînțelegeri sau dispute, aceasta va fi soluționată de către instanțele judecătorești competente din București.

În oricare dintre cazurile de mai sus, relația contractuală dintre FinLight și Client/Reprezentant/Utilizator va fi guvernată de Condițiile Generale în vigoare la data Comenzii cu privire la care a survenit neînțelegerea.

8.10    Modificarea acestor Condiții Generale

FinLight își rezervă dreptul de a modifica oricând în decursul timpului aceste Condiții Generale, precum și conținutul Siteului, în orice moment, cu notificarea prealabilă a Clientului, cu 30 de zile anterior intrării în vigoare a modificărilor propuse, prin transmiterea unei notificări prin intermediul Platformei sau prin e-mail, la adresa de e-mail asociată contului de Client, pusă la dispoziție de Reprezentantul Admin. Dacă o asemenea modificare determină o schimbare importantă în prestarea Serviciilor, Clientul are dreptul de a înceta orice Abonament în baza acestor Condiții Generale, printr-o notificare transmisă către FinLight înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Asemenea modificări vor deveni aplicabile de la data publicării pe Site.

Accesarea Serviciilor de către Client după publicarea modificărilor pe Site va reprezenta acordul expres al Beneficiarului cu privire la modificarea acestor Condiții Generale. Orice astfel de modificări nu vor afecta drepturile sau obligațiile contractuale născute anterior oricărei asemenea modificări, exceptând cazul în care Prestatorul specifică în mod expres altfel.

Vă atragem atenția să verificați conținutul Siteului și să citiți aceste Condiții Generale în mod regulat, cel puțin înainte de inițierea oricărui Abonament, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a acestor Condiții Generale.

 

Pentru orice detalii sau clarificări referitoare la conținutul sau aplicabilitatea acestor Condiții Generale, ne puteți contacta prin intermediul formularului dedicat de contact disponibil pe Site sau prin e-mail transmis la adresa de e-mail office@finlight.ro.